Suomen OVIKELLO Oy | PALVELUEHDOT

1 Yleistä

Ovikello.com -verkkopalvelun (”Palvelu”) tuottaa ja sitä ylläpitää Suomen Ovikello Oy. Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä palveluehtoja. Palvelun käyttäjä (”Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin palveluehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Palvelun tiettyjen osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen tarve ilmenee erikseen kunkin Palvelun yhteydessä. Rekisteröityessään Palveluun tai antaessaan muuten suostumuksellaan Suomen Ovikello Oy:lle henkilötietoja tulee Käyttäjästä Suomen Ovikello Oy:n asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Suomen Ovikello Oy:n asiakasrekisteriin. Suomen Ovikello Oy:llä on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin.

Palvelu koostuu sekä Suomen Ovikello Oy:n tuottamasta että Käyttäjien Palveluun toimittamasta sisällöstä. Palvelun ylläpitäjänä toimii Suomen Ovikello Oy.

2 Suomen Ovikello Oy:n vastuu Palvelusta

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Suomen Ovikello Oy:llä on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Suomen Ovikello Oy ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Suomen Ovikello Oy vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta. Suomen Ovikello Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkistaa, muuttaa, olla julkaisematta tai poistaa joko kokonaan tai osittain Palvelusta Käyttäjien tuottama aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Suomen Ovikello Oy:lle, käyttäjille tai kolmannelle taholle. Suomen Ovikello Oy ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Palvelussa voi olla sekä maksuttomia että maksullisia osia. Kunkin Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta Palvelusta. Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

Suomen Ovikello Oy ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Suomen Ovikello Oy:n Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muun kaltaisiksi Suomen Ovikello Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Suomen Ovikello Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.

3 Käyttäjän vastuu ja velvoitteet

Käyttäjän ja Suomen Ovikello Oy:n välinen sopimus Palvelun käytöstä astuu voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Palveluehdot ja vastaanottaessaan näin Suomen Ovikello Oy:ltä Palvelun käyttöoikeuden.

Suomen Ovikello Oy myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Palveluehtojen, mahdollisten erityisehtojen ja Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Näissä Palveluehdoissa Käyttäjälle myönnetty käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja henkilökohtainen oikeus, jonka Suomen Ovikello Oy voi milloin tahansa peruuttaa. Suomen Ovikello Oy:llä on myös oikeus kieltää Käyttäjältä Palvelun käyttäminen, jos Käyttäjä on toiminut näiden Palveluehtojen, mahdollisten erityisehtojen tai Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti.

Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Suomen Ovikello Oy:n Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia. Mikäli Käyttäjä käyttää jotakin Suomen Ovikello Oy:n tarjoamaa maksullista Palvelua, tulee hänen suorittaa Palvelun yhteydessä ilmoitettu hinta. Maksullisella Palvelulla tai sen kautta hankituilla tuotteilla tai palveluilla ei ole peruutusoikeutta sen jälkeen, kun tilauksen toimittaminen on käyttäjän tilauksen ja sen yhteydessä antaman suostumuksen perusteella kokonaan suoritettu tai sähköisesti aloitettu.

Käyttäjällä ei ole oikeutta, ilman Suomen Ovikello Oy:n suostumusta, lähettää tai välittää Palvelussa sen käyttöön liittymätöntä muuta mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Suomen Ovikello Oy:llä on oikeus estää luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Suomen Ovikello Oy:llä on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

4 Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa Suomen Ovikello Oy:lle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista. Suomen Ovikello Oy:llä on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä Palvelun tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan Suomen Ovikello Oy:n rekisteriin. Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Suomen Ovikello Oy:llä on oikeus lähettää Käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla. Käyttäjällä on oikeus kieltää sähköpostiviestit viestin lopusta löytyvän linkin kautta. Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja tietosuojaselosteen ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

5 Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Suomen Ovikello Oy säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Suomen Ovikello Oy järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Suomen Ovikello Oy ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

6 Vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Suomen Ovikello Oy:lle näiden Palveluehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Suomen Ovikello Oy ei ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelu- tai tietoliikennemaksuista.

7 Palveluehtojen muuttaminen

Näitä Palveluehtoja sovelletaan kaikkiin Suomen Ovikello Oy:n ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Suomen Ovikello Oy on oikeutettu muuttamaan näitä Palveluehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja. Suomen Ovikello Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle (palveluehtojen yhteydessä). Muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

8 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Suomen Ovikello Oy:n kirjallista suostumusta. Suomen Ovikello Oy:llä on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus kolmannelle osapuolelle.

9 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Palveluehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Palveluntarjoajaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

10 Sovellettava laki

Näihin Palveluehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, mahdollisiin Palvelukohtaisiin ehtoihin ja/tai erityisehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

11 Palvelun tilausehdot

Näitä tilausehtoja (jäljempänä Tilausehdot) sovelletaan Suomen Ovikello Oy:n tarjoamien sähköisten tuotteiden tilauksiin. Sähköisten tuotteiden tilauksiin sovelletaan soveltuvin osin myös Suomen Ovikello Oy:n yleisiä Palveluehtoja. Tekemällä tilauksen Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä tilausehtoja sekä yleisiä Suomen Ovikello Oy:n Palveluehtoja soveltuvin osin.

11.1 Tilausvaihtoehdot ja tilauksen kesto

Sähköisen tuotteen sisältö, hinta, tilauksen alkaminen ja sen kesto ilmoitetaan aina tilauksen yhteydessä. Tilaus on voimassa tilausmuodon mukaisesti.

11.2 Maksaminen

Suomen Ovikello Oy:n sähköisissä tuotteissa käytetään Palvelusta riippuen Stripen maksunvälityspalvelua tai erillistä laskua. Kaikki Stripen maksutapahtumat tehdään käyttämällä salattua SSL-yhteyttä. Käyttäjä voi maksaa yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla kuten Visa-, Visa Electron-, MasterCard- tai EuroCard-korteilla. Käyttäjä saa tilausvahvistuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen tilauksen tehtyään.

11.3 Tilausehtojen ja hintojen muuttaminen

Suomen Ovikello Oy:llä on oikeus muuttaa näitä tilausehtoja. Suomen Ovikello Oy ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla päivitetyt ehdot www.ovikello.com sivuilla. Päivitetyt ehdot tulevat voimaan, kun ne on julkaistu sivuilla.

Palvelua koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen:
asiakaspalvelu@ovikello.com

Ovikello-palvelun tarjoaa Suomen Ovikello Oy
Ulrikankuja 28 D 17 01400 Vantaa